SINT -

JOZEF

DOELGROEP

MISSIE: DE  MULTIDISCIPLINAIRE GON-DIENST VAN SINT-JOZEF OV4 BIEDT AAN JONGEREN MET EEN MOTORISCHE BEPERKING (OOK DCD) EN/OF AUTISME DIE LES VOLGEN IN HET GEWOON ONDERWIJS, DESKUNDIGE BEGELEIDING, AANGEPAST AAN DE BEHOEFTEN VAN DE DE LEERLING EN MET RESPECT VOOR HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN DE GASTSCHOOL.

 

VISIE: EEN OPTIMALE ONTPLOOIING VAN TALENTEN EN PERSOONLIJKHEID VERGROOT EEN ZELFBEWUSTE, ZINVOLLE EN ACTIEVE DEELNAME AAN DE MAATSCHAPPIJ. VIA EEN GERICHTE EN PARTICIPATIEVE BEGELEIDING WIL DE GONDIENST VAN SINT-JOZEF OV4 JONGEREN HIERTOE OPTIMAAL ONDERSTEUNEN. SAMEN MET OUDERS, GASTSCHOOL EN CLB LEGGEN WE DE KRIJTLIJNEN VAN EEN ONDERSTEUNINGSTRAJECT VAST DAT DE HOOGSTE GARANTIE BIEDT OP EEN SUCCESVOLLE SCHOOLLOOPBAAN. INSPIRATIE HIERVOOR VINDEN WIJ IN DE VOLGENDE, UNIVERSELE PIJLERS:

 

EIGENHEID & INTEGRATIE

In de begeleiding van onze jongeren kiezen wij voor een persoonlijke en holistische benadering: ons vertrekpunt is steeds de jongere met zijn capaciteiten en behoeften om van daaruit een aangepaste zorg te ontwikkelen. Theoretische denkkaders en therapeutisch uitgewerkte strategieën vormen onontbeerlijke achtergrondinformatie die wij creatief en dynamisch hertalen naar de individuele situatie van de jongere.

Daarnaast geloven wij sterk in het inclusieverhaal van onze actuele samenleving. De jongere die voor een leertraject binnen het gewoon onderwijs kiest, vindt in ons een enthousiaste partner om hindernissen te overwinnen.

 

UNIVERSEEL & RESPECTVOL

Onze GON-dienst staat open voor samenwerking met álle scholen en onderwijsnetten. Wij benadrukken dat GON-begeleiding niet zonder een constructieve samenwerking met de andere integratieleden – CLB, gastschool, ouders en leerling – kan. Wij respecteren hierbij zowel de ouders als natuurlijke experten van hun kind als de leerkrachten die de dragers zijn van de leeromgeving waarin de jongere wil functioneren. In het CLB zien wij een ondersteunende partner in het verbinden en verzoenen van de verwachtingen van ouders en jongere enerzijds en de gastschool anderzijds.

 

INDIVIDUEEL & COLLECTIEF

Hoewel het GON-verhaal vaak start vanuit de individuele behoeften van de jongere, zien wij de begeleiding in een bredere, schoolse – zelfs maatschappelijke – context: een dialoog leren aangaan met de anderen verhoogt niet alleen het leercomfort, het maakt de jongere ook sterker als mens

Daarnaast botst de gonleerling in de gewone schoolomgeving nog meer dan in een beschermde leeromgeving op zijn beperkingen en op de discrepantie tussen zijn aspiraties en zijn reële mogelijkheden. De GON-begeleider leert de jongere met deze confrontaties om te gaan.

 

KEUZE & ENGAGEMENT

Een inclusiever onderwijs creëert een spanningsveld tussen kwalitatief hoogstaand onderwijs dat zich richt naar een collectieve groep enerzijds en het recht op dispenserende, compenserende en stimulerende maatregelen die een individuele behoefte wil ondersteunen anderzijds. Beide pijlers zijn belangrijk en kunnen pas harmonieus gerealiseerd worden in een constructieve dialoog tussen de participatieleden.

De jongere motiveren om een duidelijke link te blijven zien tussen zijn oorspronkelijke keuze en zijn engagement, zien wij als een grote uitdaging!

 

DYNAMISCH & KRITISCH

Waar de verschillende disciplines en de deskundigheid van de GON-begeleider een belangrijke basis vormen, zorgt de wil tot bijscholing en bijsturing voor de nodige dynamiek binnen onze GON-dienst. Tijdens onze teamvergaderingen wisselen we kennis en ervaring uit en creëren we kansen om de eigen deskundigheid te overstijgen en de aanpak vanuit een andere discipline of uitgangshoek te overwegen. Ook nodigen de overlegmomenten uit om theoretische denkkaders te vertalen naar de concrete en individuele situatie van de GON-leerling.

 

DIALOOG & DAADKRACHT

Zoals reeds aangegeven is de dialoog tussen de integratieleden een onontbeerlijke factor in het succes van de GON-begeleiding. Overleg met ouders en school gebeurt op de formele momenten: opstart, tussentijdse vergadering en eindevaluatie. In een klimaat van wederzijds respect voor elkaars expertise groeit het individueel handelingsplan uit tot een gemeenschappelijk instrument waarbij vooral de beeldvorming en het bepalen van de doelen het resultaat zijn van de samenwerking tussen ouders, gastschool, CLB en GON-begeleider. De GON-begeleider bepaalt de strategie maar legt ze wel ter evaluatie voor aan de andere integratieleden.

Daarnaast vinden we regelmatig en spontaan overleg met ouders en school belangrijk om het beeld van de leerling met zijn/haar capaciteiten, talenten en zorgvragen voortdurend te actualiseren en alzo de GON-begeleiding daar efficiënt op af te stemmen.

Tenslotte willen we met onze begeleiding ook een leerlingoverstijgend resultaat beogen: we hopen dat de informatie over het profiel van de gonleerling ook de leerkrachten kan ondersteunen in hun zoektocht naar de juiste methodiek voor andere leerlingen met gelijklopende zorgvragen. Het implementeren van de expertise van het buitengewoon onderwijs in het gewoon onderwijs is een belangrijke stap in het inclusieverhaal.

MISSIE

& VISIE

CONTACTEER